Vereniging

vereniging Sinds 1 oktober 1975 kent Vorden een menvereniging. De vereniging is opgericht in een periode waarin hernieuwde belangstelling kwam voor het aangespannen rijden met paard/pony en authentieke rijtuigen. De naoorlogse industrialisatie heeft aanvankelijk het paard als trekdier op de achtergrond geplaatst. Hierdoor was er ook nauwelijks nog belangstelling voor rijtuigen en koetsen. Juist eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw kwam men tot het besef dat er wel erg veel verloren was gegaan en het zinvol was om het restant aan rijtuigen veilig te stellen.

Ook in Vorden waren er een aantal mensen die vonden dat er in groepsverband weer ritten georganiseerd moesten worden om op deze wijze de aanspanningen rijdend te kunnen tonen.

U kunt zich voorstellen dat de wijze waarop het aangespannen rijden beoefend werd in de loop van de jaren binnen de vereniging aan veranderingen onderhevig is geweest. Andere types van paarden, andere systemen van mennen, andere denkbeelden over rijtuigen, andere ontwikkelingen binnen de mensport etc. hebben allen bijgedragen tot een vereniging die heden andere doelstellingen en belangen behartigt dan ten tijde van de oprichting. Bovenstaande ontwikkelingen zetten zich voort.

In de Reep´n Vorden e.o. is een menvereniging voor paarden en pony’s die ongeveer 70 leden telt. De primaire doelstelling van de vereniging is de leden aan te bieden wat ze vragen. Het bestaansrecht van de vereniging wordt immers bepaald door de leden. De leden worden gefaciliteerd bij het beoefenen van de mensport in het algemeen.

vereniging

  1. het beschikbaar stellen van accomodatie en oefenmateriaalde vereniging beschikt over een Koetsierhuis met grote oefenweide.
  2. mogelijkheden bieden om menlessen te volgen; In de zomermaanden worden wekelijks menlessen georganiseerd. De lessen worden door een gediplomeerd instructeur gegeven.
  3. mogelijkheden bieden om aan wedstrijden deel te nemen; Jaarlijks worden in ons land meerdere klassementsritten voor authentieke rijtuigen georganiseerd met daaraan een kampioenschap verbonden. De kastelenrit in Vorden is een klassementsrit die sinds 1975 door onze vereniging wordt georganiseerd. Leden die bij de klassementsritten niet gejureerd willen worden kunnen meerijden onder de noemer van een gezelligheidsrit. Ook in de regio zijn vele gezelligheidsritten waaraan onze leden deelnemen.
  4. vanaf het paasweekend tot en met de maand oktober wordt er maandelijks een onderlinge rit georganiseerd; Het zijn ritten waarbij de gezelligheid voorop staat.
  5. mogelijkheden bieden om aan de cursus koetsiersbewijs deel te nemen; bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks een interne cursus opgestart.
  6. mogelijkheden bieden voor sociale contacten en “verenigingsleven”; het sociale aspect neemt bij onze vereniging een belangrijke plaats in. Wij bieden niet alleen de leden maar ook bezoekers, belangstellenden e.d. de mogelijkheid sociale contacten te leggen. Naast professionaliteit staat gezelligheid/saamhorigheid hoog in het vaandel bij onze vereniging. Het mennen bij In de reep´n Vorden e.o. is dan ook een familiegebeuren. Oefenavonden zijn vrij te bezoeken.
  7. Betrekken van leden bij de organisatie van evenementen en ritten.
  8. Organiseren van activiteiten rondom de mensport (lezingen, cursus tuigen maken, cursus hoefbekappen etc.).

De Kastelenrit met authentieke rijtuigen, welke jaarlijks door onze vereniging op de 2e zondag in augustus wordt georganiseerd, geniet al jaren grote landelijke bekendheid.